חישוב של חבות לפיצויים על בסיס העקרונות של IFRS

IAS 19 – פיצויי פיטורין ומאזנים כספיים בחברות ציבוריות

 

החל מינואר 2008, מחויבות החברות הציבוריות בישראל לערוך את הדוחות הכספיים שלהן בהתאם לתקינה הבינלאומית (IFRS – International Financial Reporting Standards).

תקן 19 ,IAS ,International Accounting Standards הינו תקן בינלאומי העוסק בהטבות לעובדים. אחד השינויים העיקריים בתקן 19 IAS, לעומת שיטת המדידה בעבר, נוגע להטבות לעובדים לאחר פרישה והתחייבות בגין פיצויים.

עד שיושם התקן, מקובל היה לחשב את התחייבות החברה לעובדיה כאילו פוטרו כל העובדים עד למועד עריכת המאזן (שיטת ה-Shut Down) ולכן, התחייבות החברה בגין פיצויי פיטורין לכל עובד הייתה הוותק שצבר העובד עד ליום המאזן מוכפל במשכורתו הקובעת לפיצויים.

לאחר יישום תקן 19 IAS, מחושבת התחייבות החברה לתשלום פיצויים לעובדים לפי שיטת השווי ההוגן  (Defined Benefit). שיטה זו מביאה בחשבון הנחות דמוגרפיות וכלכליות כגון: שיעור עזיבת עובדים, שיעורי תמותה, זכאות לקבלת פיצויים, עליות שכר עתידיות ושיעור ריבית היוון.

                    

חישוב ההתחייבויות לפיצויי פיטורין על פי התקינה החדשה נעשה על בסיס אקטוארי ומביא בחשבון שפיצויי פיטורין לא משולמים מייד ביום הדו"ח, אלא בעתיד, במקרה מוות (חו"ח) או נכות או פרישה מעבודה של העובד ולכן, יש להביא בחשבון עליות עתידיות בשכר ולהוון אותן לתאריך הדו"ח.

אל מול ההתחייבויות לפיצויי פיטורין עומדות ההפקדות המיועדות עבורם, אשר הצטברו בפוליסות ביטוח מנהלים, בקרנות פנסיה ובקופות גמל ומשמשות כנכסים.

בעבר, לפני יישום התקינה החדשה, הוצגו במאזן סכומים המיועדים לפיצויי פיטורין כנכס, כפי שדווח ע"י הגופים המבטחים. עם יישום התקינה החדשה, מחוייבות החברות להציג את הנכס בשוויו ההוגן ולהביא בחשבון גם תשואה עתידית אשר תצטבר לזכות נכס זה בעתיד.

כלומר, על פי התקן הבינלאומי החדש (IAS 19), התחייבויות בגין פיצויי פיטורין וכן הנכסים שצברו החברות הציבוריות לכיסוי התחייבויות אלו, צריכים להיות מחושבים ומוצגים במאזניהן הכספיים.

 

 

אקו ייעוץ וניהול מספקת למנכ"לים ומנהלי כספים של חברות החייבות בדיווח שירות של חישוב ההתחייבות לפיצויים לפי התקינה החדשה. התוצר המתקבל הינו דו"ח שנתי מאושר על ידי אקטואר מלא, ודוחות תקופתיים המופקים במשרדנו.

לצורך הפקת הדוחות אנו משתמשים במודלים מעודכנים ונמצאים בקשר עם אקטוארים מהמובילים בארץ.

 

 

 

חדשות