ניתוח תכנית פנסיה

כל קיבוץ הוא עולם בפני עצמו, יש בו התפלגות אוכלוסיה שונה, תשתית כלכלית אחרת וצרכים ורצונות אחרים. על מנת לספק לחברי הקיבוץ שנות פנסיה מכובדות 
כדאי לבחון את תכנית הפנסיה הקיימת ולבדוק את הרלוונטיות שלה עבור תנאי חברי הקיבוץ עתה ובעתיד.

ניתוח אוכלוסיה וצרכים פנסיונים

ניתוח אוכלוסיית חברי הקיבוץ וצורכיהם הוא הבסיס לקביעת סוגי המכשירים הפנסיונים המתאימים ולעלויות חלופיות . באמצעות הניתוח נוכל לבדוק את אלטרנטיבות התנאים הסוציאליים לקופות והפרשות. הגיל האקטוארי משפיע כמובן על תמחור עלויות הכיסויים הביטוחיים והשכר המועבר לחברים הוא בעל השפעה רבה על הצורך בכיסויים ביטוחיים וחבות פיצויים. צוות "אקו יעוץ וניהול" יערוך ניתוח דקדקני לכל המשתנים תלויי האוכלוסייה ובעקבות כך יפיק עבורך דוח מסכם לתנאים סוציאליים בעבור בניית מדיניות פנסיונים דיפרנציאלית .

בדיקת תכניות הקיבוץ והתאמתן להחלטות

כאשר נפתחו תכניות פנסיה עבור חברי הקיבוץ, המציאות היתה מסוימת. לאורך הזמן עם השינויים בהחלטות ועדכון תקנונים שונים, יש צורך לבחון את תכניות הפנסיה ואת מידת התאמתן להחלטות השונות שהתקבלו מאז. מכיוון שעל פי חוק הקיבוץ הוא המעסיק ותכניות הפנסיה נמצאות בבעלותו, בידיו היכולת לשנות את הרכב תיק הפנסיה, לשפר את עמדתו מול חברת הביטוח וכדומה. צוות "אקו יעוץ וניהול" מתמחה בטיפול בהתאמת תקנונים קיבוציים לתכניות פנסיה. הבחינה המקצועית שתערך, תאפשר לך "ליישר קו" ולאזן את תחום הפנסיה בקיבוץ.

ניתוח המצב הפנסיוני של עובדי החוץ ובדיקת ההתאמה להחלטות הקיבוץ

עובדי החוץ בקיבוץ נמצאים בעמדה בה מעסיק חיצוני העמיד עבורם תיק פיננסי. תיק זה נוטה לעיתים שלא לעמוד בהחלטות הקיבוץ ומוסדותיו. בתהליך ניתוח מצבם של עובדי החוץ, יש לקחת בחשבון נושאים שונים כגון עברם המקצועי של עובדי החוץ בעבודת חוץ אחרת או בתוך הקיבוץ, הסיווג הקיבוצי המשפטי, גובה שכרם, מצבם המשפחתי ועוד מרכיבים נוספים משמעותיים לרווח עתידם.

בניית מודל פנסיוני המשקף את המצב הקיים

על מנת להגיע להחלטה שקולה בדבר שינוי התיק הפנסיוני הקיבוצי, יש צורך בראייה מרחבית של הדברים. לשם כך נערוך עבורך מודל פנסיוני המייצג את התיק הקיים כרגע. מודל זה יחשוף את החוזקות והחולשות הקיימות בתיק ואת התמונה האקטוארית המצטיירת ממנו. הצגת המודל תעשה ע"י צוות "אקו יעוץ וניהול" בליווית מצגת מפורטת המתארת את המודל הפנסיוני הקיבוצי. כמו כן נערוך עבור עבורך סיכום טבלאי לצבירה אישית של כל חבר, הפרש ועלות הפרש במידה ויש חוב אקטוארי. סיכום טבלאי זה מלווה בדוח מסכם בכתב. במידה ויהיה צורך לאחר בניית המודל והצגתו תוכל לבחור האם יש צורך בשינוי מעמיק ויסודי של כל התיק הפנסיוני, או ששינויים קלים ישיגו את המטרה.

חדשות